.net core现在已经有了大的发展,虽然笔者现在已经从事python开发,但是一直在关注.net的发展,在逛博客园的时候,发现有大家都会提到Nancy这个框架,在简单的使用之后,发现竟然是如此的简单而优雅 public class SampleModule : Nancy.NancyModule { public SampleModule() { Get["/"] = _ => "Hello World!"; } } 代码已经上传到git上,包含源代码和docke……

阅读全文